Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Creative Commons Slovenija

Projekt

Creative Commons Slovenija

  • 11. MFRU
Avtorica Creative Commons Slovenija
Creative Commons Slovenija

"Nekatere pravice pridržane"
Osvobajanje in spodbujanje ustvarjalnosti - Creative Commons licence v Sloveniji

Creative Commons (http://creativecommons.org) je globalno gibanje, ki se odziva na dve izraziti dejstvi, ki sta značilni za trenutno pravno urejanje ustvarjalnosti oziroma za avtorsko pravo. Prvo je, da je avtorska pravica nujna za dostojanstvo avtorjev in pogosto tudi osnova za zagotavljanje spodbud za ustvarjanje. Drugo je, da je obstoječi sistem avtorskega prava preveč kompliciran in nemalokrat celo v nasprotju z interesi ustvarjalcev, kar je postalo še bolj problematično z najnovejšimi zakonodajnimi spremembami, ki so bile sprejete zaradi pojava digitalnih tehnologij. Creative Commons avtorjem/ustvarjalcem ponuja zelo enostavna in prosto dostopna orodja, s katerimi lahko avtorji/ustvarjalci svoja dela ponudijo javnosti tako, da jih zaznamujejo s svoboščinami, v skladu s katerimi želijo, da dela svobodneje krožijo med uporabniki, vendar tako, da na njih vseeno zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati. Tak model ponujanja avtorskih del, kjer so le "nekatere pravice pridržane", nikakor ni v nasprotju z avtorskim pravom. Prav nasprotno; Creative Commons model temelji na avtorski pravici, kot je določena v zakonu. Preprosto povedano to pomeni, da lahko ustvarjalec svoje delo objavi v elektronski obliki (npr. na svoji spletni strani) in ga enostavno in brez dodatnega posredovanja pravnikov opremi z eno izmed Creative Commons licenc, ki natančno določajo, katere uporabe njegovega dela so dovoljene in katere pravice so pridržane. Vse licence predvidevajo, da morajo vsi uporabniki priznati avtorstvo prvotnemu ustvarjalcu, obenem pa z njimi avtor dovoljuje uporabnikom, da prosto reproducirajo, distribuirajo, predvajajo in izvajajo njegova dela v skladu z željami, ki jih avtor izbere med sledečimi možnostmi, ki so zanj že vnaprej pripravljene; da dovoljuje ali ne dovoljuje uporabo za komercialne namene, da dovoljuje ali ne dovoljuje proste predelave in če dovoli takšno predelavo, ali želi, da je tudi takšno derivativno delo licencirano pod istimi pogoji kot original. Avtor z licenco ne more omejiti izjem od avtorske pravice, kakor so določene z avtorskim zakonom. Tako oblikovano licenco avtor preprosto "prilepi" k svojemu objavljenemu avtorskemu delu, ki ga opremi tudi z ikono "nekatere pravice pridržane". Vsi uporabniki, ki bodo tako objavljena dela želeli uporabiti, bodo s klikom na ikono na enostaven način razbrali obvestilo, katere svoboščine jim je avtor naklonil in katere pravice v skladu z zakonom si je pridržal. Projekt Creative Commons International je rodil neverjetno zanimanje in navdušenje povsod po svetu. Poleg njegove osnovne naloge, ponujanje nacionalnih licenc, ki so prilagojene pravnim redom posameznih držav in oblikovane v nacionalnih jezikih, je poslanstvo Creative Commons tudi to, da se lahko mnogi, ki velikokrat kljub svoji ustvarjalni vlogi, ki jo imajo v družbi, težko sodelujejo v razpravah, v katerih se razpravlja o novostih in prihodnosti zakonov, ki urejajo ustvarjalnost, odzovejo na realnosti, ki jih predstavlja trenutna pravna ureditev avtorske pravice. Creative Commons je uspelo pritegniti številne glasbenike, akademike, pisatelje, pesnike, filmske ustvarjalce, raziskovalce, če naštejemo le nekatere skupine avtorjev/ ustvarjalcev, torej tiste, ki želijo enostavnejši način za uveljavljanje svojih avtorskih pravic, tako, da ne zavračajo varstva, ki jim je omogočeno z avtorsko pravico, vendar ga le omejijo z določenimi svoboščinami, ki jih želijo zagotoviti uporabnikom svojih del. Čeprav se je to gibanje rodilo v Združenih državah Amerike, se odziva na ideje oziroma probleme, ki nimajo nacionalnih meja; nepotrebna bremena, ki jih nalaga obstoječa zakonodaja, in ki nemalokrat dušijo ustvarjalnost, niso nikjer priljubljena. Pomembno je, da se ideja in preprosta orodja za licenciranje stvaritev, ki jih ponuja Creative Commons predstavijo tudi v Sloveniji in ponudijo v obliki licence, ki je prilagojena slovenskemu pravnemu redu in v slovenskem jeziku. S tem se bosta krepili dve vrednoti, ki jih pooseblja tudi Creative Commons: spoštovanje ustvarjalnih dosežkov posameznika in njegova svoboda. Spoštovanje avtorskih pravic in omogočanje avtorjem, da te pravice uveljavljajo na enostaven način in v obsegu, ki jim najbolj ustreza, je nujen način zagotavljanja raznovrstnega spektra dragocene ustvarjalnosti, ki je nujna za napredek vsake družbe. Decembra 2004 je Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z Ljudmilo pričel s procesom prilagajanja licenc Creative Commons tudi v Sloveniji (http://creativecommons.si). Kljub temu, da slovenski ustvarjalci lahko že danes uporabljajo originalne Creative Commons licence ali njihove nacionalne različice, je proces prilagajanja koristen, ker bo ponudil orodja Creative Commons tudi v slovenskem jeziku, ki bodo prilagojena našemu pravnemu redu. Največja vrednost procesa prilagajanja pa je zlasti vzpodbujanje družbene debate o vlogi in pomenu ustvarjalnosti, katera se bo morala razvijati tudi še potem, ko bodo oktobra 2005 licence v končni obliki na voljo slovenskim ustvarjalcem.

Mag. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. - Creative Commons Slovenija
Inštitut za intelektualno lastnino