Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Narvika Bovcon: Umetnost v svetu pametnih strojev
Narvika Bovcon: Umetnost v svetu pametnih strojev

Narvika Bovcon: Umetnost v svetu pametnih strojev

Narvika Bovcon

Umetnost v svetu pametnih strojev

Novomedijska umetnost

Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana

Urednik Jožef Muhovič

Lektoriranje Jože Faganel

Oblikovanje in prelom Lucijan Bratuš

Slikovno gradivo arhiv avtorjev

Izdajatelj in založnik

Raziskovalni inštitut

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani

Za izdajatelja Bojan Gorenec

Naklada 300 izvodov

Tisk Partnergraf, d.o.o.

Ljubljana 2009

Izid knjige je omogočil

Laboratorij za računalniški vid

Fakultete za računalništvo in informatiko

Univerze v Ljubljani

Spletišče knjige z digitalno verzijo: http://usps.bovcon.com/

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva –

Nekomercialno – Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija. Izvod licence

je na voljo na spletu, na naslovu http://creativecommons.org/licenses/bync-

sa/2.5/si/ ali po pošti, na naslovu Creative Commons, 171 Second Street,

Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.